Оздравяване и преструктуриране на предприятия

Опит, професионализъм и бързина – това са основните фактори на успеха.

 

И в най-трудни ситуации ние сме на Ваше разположение като надежден партньор за бързото им овладяване с ефективен кризисен мениджмънт.

За неговото изпълнение може да разчитате на нашите опитни интерим мениджъри, в повечето случаи в позицията на CRO (директор по управлението на риска) или CEO (управител). Наша грижа е осигуряването на ефективно сътрудничество между екип от експерти на IMACOS и Вашите ръководители и останали служители.

Ние предоставяме и цели мениджърски екипи от 10 или повече професионалисти. Това звучи като „крупен проект”, но всъщност не е. Ако ликвидността спадне под общата стойност на 3 месечни оборота, се оказва, че вече е късно. В такъв случай несъстоятелността може да се предотврати основно с радикални мерки. Не е редно първо да се чака експертна одиторска оценка за действащо предприятие преди да се премине към действие. Ние можем да Ви изготвим такава, но това го осъществяваме винаги паралелно с прилагането на оздравителни мерки. В противен случай често е твърде късно за обратен завой.

В много случаи в предприятието трябва да бъдат подпомогнати или дори променени всички ключови функции. Това означава, че при предприятия с 80 милиона евро оборот само обиграни екипи от 5 или дори 10 професионалисти успешно могат да овладеят кризата.

Експертите на IMACOS поемат отговорността за преговорите с клиенти и доставчици:

След тяхното провеждане в повечето случаи, в рамките на 3 до 4 седмици може да се генерира ликвидност в размер на един месечен оборот. При това ние изпълняваме проверка на договорите за изпълнение на текущи проекти и провеждаме допълнителни преговори при установяване на неизгодни клаузи. Действаме в посока подсигуряване на нови проекти и осигуряване на материалното снабдяване, като не забравяме и интересите и на доставчиците. Ако промените не са поне в известна степен изгодни за всички страни, осъществяването на оздравителните мерки няма да е възможно.

Ефективните и изпълнени с доверие преговори с кредитори и кредитни застрахователи също са решаващи за успеха на реформите:

Изгубеното доверие трябва да бъде възстановено в кратък срок. Това често може да бъде постигнато само с включването на външни лица и с оглавяването на проекта от експерт в позицията на CRO.

Сътрудничество и консенсус в рамките на групите съдружници:

Много опити за оздравяването на едно дружество са неуспешни, тъй като експертът по реформите не преговаря със съдружниците. При комплексни фирмени структури това бързо се превръща в пълен работен ден за един опитен посредник, често адвокат, който успоредно с оздравителните дейности може да вземе предвид и правните аспекти.

Преговори с представители на служителите за краткосрочно съгласуване на разходите:

В много случаи е необходимо при преговорите да се използват професионалисти с опит в управлението на персонала, които знаят добре как да водят преговори не само с представители на служителите, но и с върховете на профсъюзите. Това често се оказва непосилно за човешките ресурси на фирмата – време за дълги дискусии няма.

Създаване на прозрачни финансови структури, вкл. калкулации:

Без създаване на прозрачни финансови структури не може да се добие нито реална представа за ликвидното състояние на дружеството, нито да се разработят необходимите за продължаване дейността на предприятието бизнес планове. Те са решаващи за евентуалната по-нататъшна подкрепа не само от страна на банките, но и от страна на крупни клиенти и доставчици.

Прецизно изготвените калкулации, отразяващи всички разходи са ключов фактор при договарянето на цени, решението за прекратяване производството на продукти, носещи загуби или при залагането на бъдещи носители на приходи.

Намаляването на разходите в кратък срок, оптимизирането на процесите и подсигуряването на качеството са в основата на един успешен обрат:

Важни конкретни мерки са: намаляване на оборотния капитал и на разходите по снабдяването, намаляване на режийните разноски, съкращаване на ръководните структури, налагане на стриктни мерки за гарантиране на качеството, вкл. провеждането на вътрешни одити по качеството.

Консултации по правни и данъчни въпроси по отношение на:

Дружествени структури, оптимизиране на данъчната основа, въпроси свързани с отговорността, случаи на несъстоятелност, използване на довереници или пълномощници при обявяване на несъстоятелност на собствена отговорност.