Oптимизиране на разходите

Открийте с нас правилния път към повече спестявания.

 

В рамките на цялостния проектен екип и с помощта на Вашите служители ние можем да подсигурим оптимизация на процесите, повишаване на ефективността и намаляване на разходите.

Разглеждаме възможностите за оптимизиране числеността на персонала, водим преговори със съвета на представителите на работниците и служителите в предприятието и директно пристъпваме към изпълнение на начертания план за действие. В някои случаи нашите усилия се отразяват позитивно на Вашия счетоводен баланс още преди приключването на проекта. Ако все пак не виждаме възможност, нашите усилия да се рентират в едногодишния период, ние не поемаме проекта.

Оптимизирането на подхода на действие, както и на организационната структури имат пряко отражение върху разходите и ефективността на процесите.

Ние правим оценка на Вашите настоящи бизнес единици като портфолио на дейностите, разходни позиции и процеси и въвеждаме директно съответните мерки за оптимизация.

Важен принос за подобряване на конкурентоспособността е изграждането на нови бизнес единици с икономични по-изгодни структури. Така, в последните години се наблюдава все по-често изнасяне в локации с ниски оперативни разходи, не само на производствени и монтажни звена с голям дял на ръчен труд, но и на звена за изследователска и развойна дейност. Първоначално предимно на такива, чието производство вече е изнесено в чужбина, но в последствие също и на други развойни дейности. Много от отделите, предлагащи споделени услуги, днес също биват изнесени в икономически по-изгодни дестинации.

Ние извършваме оценки на страните и различните локации. Ние сме Вашият специалист за Източна Европа. Нашите интерим мениджъри и ръководители на проекти ще Ви подкрепят изцяло при изграждането на производствени и търговски звена на нови места до самото стартиране на дейността.

IMACOS Ви подкрепя изцяло във всички сфери на дейност:

Производство / монтаж:

Повишаване на продукцията и качеството, оптимизиране на ресурсите, съкращаване на времето за обработване на поръчки, реорганизация на веригата на добавена стойност

Развойна дейност:

Скъсяване на развойния цикъл, оптимизиране на ресурсите, създаване на продукти/услуги при оптимално съотношение разход-ефективност (design to cost), стандартизиране и изграждане на модулни структури

Управление:

Повишаване ефективността чрез оптимизиране на ръководните структури, проверка на изпълнението на всички фирмени дейности, като например преценка на възможността да се стартират „споделени услуги“ под ръководството на дъщерно дружество или пък да бъдат ползвани от трети лица. Защо трябва да извършвате дейности като управление на труд и работна заплата, издаване на фактури, изготвяне на стандартни оферти и контролинг в главното управление на Вашата фирма в Германия? Това може да се извършва и от Вашето дъщерно дружество в Полша или България – това Ви спестява разходи и същевременно запазвате контрол върху процеса.

Снабдяване:

Избор на доставчици, стратегии за снабдяване, оптимизиране на веригата на доставки, подобряване сроковете на плащанията, оптимизиране на стоковата наличност и стратегии за съхранение на склад

Продажби:

Подобрение на маржовете, проследяване на продукти, носещи загуби, сегментиране на пазара, оптимизиране на процеси, привличане и обслужване на клиенти, вкл. съгласуване между звената продажби/развойна дейност/производство, планиране на продажбите, контролинг и оптимизиране на управлението на взаимоотношенията с клиенти (CRM), обучение на служителите, оценка на специалистите, отговарящи за продажбите, управление при стартиране на нов бизнес и проектен мениджмънт, управление на рекламации.